Bài giảng1.4 Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tháng

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK, cách ghi tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo Thông tư 26/2013/TT-BCT mới nhất của Bộ tài chính.

Chú ý : Các bạn phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất.

Sau khi cài đặt xong các bạn đăng nhập vào phần mềm:
Đầu tiên: Mã số thuế: Điền MST của DN mình -> Đồng ý.
– Click vào phần “Hệ thống”: Điền các thông tin về DN của mình > “Ghi”
– Chọn “Thuế giá trị gia tăng” ->
-> “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT 156/2013, TT26/2015)”
> Chọn kỳ theo quý hoặc theo tháng
-> Chọn các phụ lục (nếu có) –
> Đồng ý, thực hiện như hình dưới:

Chú ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.0 đã bỏ các phụ lục 01 và 02 nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai, mà ko có phụ lục nhé.

Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế GTGT khấu trừ ghi chi tiết:

– Các chỉ tiêu cần nhập trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT đó là: Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [32a], [37], [38], [40b]. Còn các chỉ tiêu còn lại phần mềm HTKK sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [21]: Dù DN bạn không phát sinh gì thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT

Chỉ tiêu số [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
– Chỉ tiêu này sẽ được lấy từ chỉ tiêu [43] của tờ khai kỳ trước chuyển sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).
Lưu ý: Nếu bạn cài lại phần mềm HTKK (hoặc cài lại win của máy tính, hoặc máy tính lần đầu cài HTKK) thì bạn sẽ phải nhập bằng tay số tiền ở Chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu số [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Là tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu số [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
– Là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, các bạn cũng nhập hết vào đây nhé).

Chỉ tiêu số [25]: Tổng số GTGT được khấu trừ kỳ này
– Là tổng số tiền thuế GTGT mua vào trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ (Tức là số tiền thuế GTGT được khấu trừ thì mới được nhập vào đây)

Chỉ tiêu số [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT:
– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không chịu thuế GTGT.

Chỉ tiêu số [27] và [28]: Không phải nhập vì phần mềm tự động cập nhật:

Chỉ tiêu số [29]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%:
– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 0%.

Chỉ tiêu số [30] và [31]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%:
– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 5% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu số [32] và [33]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%:
– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT 10% và Tiền thuế GTGT.

Chỉ tiêu số [32a]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế:
– Là tổng doanh thu bán ra trong kỳ của mặt hàng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
– Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

VD 1: Công ty APPA SXKD mặt hàng KHÔNG chịu thuế GTGT. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:
– Doanh thu: 500.000.000
– Chi phí (hóa đơn đầu vào): 200.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 20.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26 như sau:
Chỉ tiêu 23: 200.000.000
Chỉ tiêu 24: 20.000.000
Chỉ tiêu 25: 0 (Vì công ty SXKD mặt hàng Không chịu thuế nên ko được khấu trừ)
Chỉ tiêu 26: 500.000.000

VD 2: Công ty APPA SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT 10%. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:

– Doanh thu: 500.000.000. Thuế GTGT: 50.000.000
– Hóa đơn đầu vào: 100.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 10.000.000. Và có mua 1 xe ô tô trị giá 1.900.000.000. Thuế GTGT: 190.000.000.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 32, 33 như sau:
Chỉ tiêu 23: 100.000.000 + 1.900.000.000 = 2.000.000.000
Chỉ tiêu 24: 10.000.000 + 190.000.000= 200.000.000
Chỉ tiêu 25: 10.000.000 + 160.000.000 = 170.000.000
Chỉ tiêu 32: 500.000.000
Chỉ tiêu 33: 50.000.000
=> Cách tính để ghi vào Chỉ tiêu 25: 170.000.000. Vì Công ty không phải là DN (Kinh doanh vận tải hành khách, du lịch, khách sạn, ô tô dùng làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) -> Nên thuế GTGT của ô tô mua vào chỉ được khấu trừ 160.000.000

cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ

VD 3: Công ty APPA SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT 10% và Không chịu thuế. Trong quý 3/2016 có phát sinh như sau:
+) Tổng Doanh thu là: 1.000.000.000. Trong đó:
– Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế: 600.000.000. Thuế GTGT: 60.000.000
– Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế: 400.000.000
+) Hóa đơn đầu vào gồm:
– Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế: 150.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 15.000.000.
– Hóa đơn đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế: 160.000.000. Thuế GTGT đầu vào: 16.000.000
– Hóa đơn đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 32, 33 như sau:
Chỉ tiêu 23: 150.000.000 + 160.000.000 + 100.000.000 = 410.000.000
Chỉ tiêu 24: 15.000.000 + 16.000.000 + 10.000.000 = 41.000.000
Chỉ tiêu 25: 15.000.000 + 6.000.000 = 21.000.000
Chỉ tiêu 26: 400.000.000
Chỉ tiêu 32: 600.000.000
Chỉ tiêu 33: 60.000.000

=> Cách tính để ghi vào Chỉ tiêu 25: 21.000.000.
– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế -> Sẽ được khấu trừ toàn bộ (Ghi vào chỉ tiêu 25)
– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng Không chịu thuế -> Sẽ không được khấu trừ (Không được ghi vào chỉ tiêu 25)

– Tiền thuế GTGT đầu vào dùng Chung cho việc SXKD mặt hàng Chịu thuế và Không chịu thuế -> Ta sẽ phân bổ dựa trên doanh thu, cụ thể như sau:
+ Doanh thu từ việc bán hàng Chịu thuế là: 600.000.000: Chiếm 60%
+ Doanh thu từ việc bán hàng Không chịu thuế là: 400.000.000: Chiếm 40%
=> Như vậy: Số thuế GTGT đầu vào dùng chung là: 10.000.000 sẽ được phân bổ như sau: Số thuế được khấu trừ: 10.000.000 x 60% = 6.000.000.


Chỉ tiêu [34]; [35], [36]: (Phần mềm tự động cập nhật)

Chỉ tiêu [37] và Chỉ tiêu [38]: (Phát sinh khi kê khai bổ sung, điều chỉnh)
– Khi kê khai bổ sung của các kỳ trước, nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS là số âm (tức là trong ngoặc) thì nhập vào Chỉ tiêu [37], nếu là số dương thì bạn nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

VD: Bạn đang kê khai thuế GTGT cho tháng 9/2016. Nhưng tháng 2/2015 bạn phát hiện sai và phải vào tờ khai tháng 2/2015 để kê khai bổ sung điều chỉnh, sau khi kê khai bổ sung xong thì trên tờ khai KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: 2.000.000, tức là số dương (tăng số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).

– Bạn nhập 2.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai tháng 9/2016.

– Trường hợp xuất hiện Chỉ tiêu 43: (2.0000.000) trong ngoặc tức là số âm=> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 9/2016.

Các bạn có thể tham khảo chi tiết về cách kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

=> I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT:

– Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế thanh, kiểm tra thuế.

Nguyên tắc chung: Sai dữ liệu ở tờ khai nào vào tờ khai đó sửa lại cho đúng

II. Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT:
Các sai sót như:
– Kê khai thừa hoặc thiếu hoá đơn đầu ra, đầu vào
– Kê khai số tiền, sai thuế thuế suất, sai tiền thuế….

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2014 theo khoản 8 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì:
– Hoá đơn đầu vào các bạn được kê khai, khấu trừ bổ sung vào thời điểm nào cũng được (Không còn khống chế 6 tháng như trước nữa), trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

1. Nếu phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai:

VD: DN A nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016 vào ngày 15/11/2016, nhưng đến ngày 18/11/2016 thì phát hiện có sai sót.
=>Cách xử lý như sau:
– Vào trực tiếp tháng tờ khai tháng 10/2016 sửa lại cho đúng (Chọn “Tờ khai lần đầu” không phải chọn “Tờ khai bổ sung” nhé) -> Xong thì nộp lại.
(Vì hạn chậm nhất là ngày 20/11/2016 và cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)
Xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

2. Nếu phát hiện khi đã hết hạn nộp tờ khai:

VD: Công ty nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2016 vào ngày 15/11/2016, nhưng đến ngày 25/11/2016 thì phát hiện có sai sót. (Đã hết hạn nộp tờ khai, vì hạn chậm nhất là ngày 20/11).

=>Cách xử lý:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK – > Chọn -> “Tờ khai bổ sung”

Bước 2: Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh như sau:

1. Nếu kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại Chỉ tiêu [22]

2. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:
– Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

VD: Tháng 6/2016 các bạn kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là Thiếu 2.000.000, thuế GTGT: 200.000.
– Như vậy các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau:
[23] = 25.980.000 + 2.000.000
[24] = 2.598.000 + 200.000
[25] = 2.598.000 + 200.000 (Nếu là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

3. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:
– Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [26] đến [32a]. (Theo các mức thuế suất trên hoá đơn)

VD: Tháng 6/2016 các bạn kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 2.000.000, thuế GTGT là 10%: 200.000.
– Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là thuế suất 10%).
[32] = 435.345.000 – 2.000.000
[33] = 43.534.500 – 200.000

– Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc ấn :”Ghi”

Bước 3: Click vào ship “KHBS” phía dưới, để xử lý kết quả sau khi khai bổ sung:

– Màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Xử lý số liệu ở Chi tiêu [40] và [43]:

1. Nếu [40] > 0 (Tức là tăng số tiền thuế phải nộp)

– Đi nộp số tiền thuế đó và tiền phạt chậm nộp tiền thuế (Phần mềm đã tự tính số ngày chậm nộp và số tiền phạt ở dưới phần B trên Bản giải trình)
Nếu bạn chưa biết cách tính có thể xem thêm: Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT

2. Nếu [40] < 0 (Làm giảm tiền thuế phải nộp):
– Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế.
Lưu ý: Các bạn tự theo dõi khoản này bên ngoài, nếu kỳ sau phát sinh số thuế phải nộp thì tự trừ đi bên ngoài. Tức là không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

3. Nếu [43] > 0 (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ):
– Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ: Công ty kế toán APPA tháng 11/2016 có só tiền thuế GTGT phải nộp là 2.000.000 vnđ. Nhưng sang đến tháng 12/2016 thì phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào của tháng 11/2016 chưa kê khai, tiền thuế GTGT là 5.000.000 vnđ.
=>Cách xử lý:
– Vào tờ khai tháng 11/2016 lựa chọn “Tờ khai bổ sung”. Và sửa trực tiếp trên các Chi tiêu [23], [24], [25].
– Sau khi điều chỉnh xong thì xuất hiện Chỉ tiêu [43] là : 3.000.000 vnđ.
=> Nhập số tiền 3.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016.

4. Nếu [43] < 0 (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ):

– Nhập số tiền thuế đó vào Chỉ tiêu [37] trên tờ khai trên tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật

Chỉ tiêu [40b]: Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].
Các bạn muốn biết chi tiết từng chỉ tiêu có thể bấm chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1”

Cuối cùng:
– Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40]: Mang tiền thuế đi nộp
– Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43]: Phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau -> Không phải nộp tiền thuế