Báo cáo kế toán quản trị – Chuyên đề Báo cáo xu hướng bằng Excel

Chia sẻ file Excel “Báo cáo kế toán quản trị – chuyên đề Báo cáo xu hướng”

☀ Hệ thống báo cáo kế toán quản trị: Ngân sách – Xu hướng – Đo lường – Chi phí
☀ Dữ liệu động trên biểu đồ 3 chiều cho thấy xu hướng thay đổi của người tiêu dùng với cách đóng gói của doanh nghiệp.
☀ Kỹ thuật tính tổng nhiều điều kiện bằng hàm sumifs
☀ Kỹ thuật cố định 2 trục biểu đồ để nhìn thấy “sự dịch chuyển” và xu hướng thị trường