BCTC của những năm trước có sai xót trong quá trình hạch toán ghi ghép

Tôi muốn hỏi BCTC của những năm trước có sai xót trong quá trình hạch toán ghi ghép thì tôi có phải làm lại BCTC mới nộp lại cho cơ quan thuế không . Kinh mong nhận được sự giải đáp của vụ kế toán kiểm toán để tôi thực hiện theo đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn.

(25/08/2017) Cổng thông tin Bộ tài chính

Trả lời

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện BCTC đã nộp trước đó có sai sót trong quá trình hạch toán kế toán hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán, doanh nghiệp thực hiện nộp lại BCTC sửa đổi, bổ sung cho cơ quan thuế.