Câu hỏi trắc nghiệm

Nhằm hỗ trợ các sinh viên chuyên ngành kế toán, câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính giúp các bạn sinh viên có củng cố kiến thức lý thuyết cũng nhưng rèn luyện kỹ năng làm bài tập.

Chúng tôi có thu thập hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán, tuy các câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng đòi hỏi người thực hành phải đọc thật cẩn thận để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Click vào chữ “Trắc nghiệm” màu xanh dưới đây để thực hiện, kết thúc mỗi bộ đề, bạn sẽ có kết quả đánh giá điểm kết quả trắc nghiệm.

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm bao gồm:

Nguyên lý kế toán – 8 bộ đề

STT Nguyên lý kế toán Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc nghiệm
8 Bộ đề 08 (Từ câu 71-80) Trắc nghiệm

 

Kế toán doanh nghiệp – 21 bộ đề

STT Kế toán doanh nghiệp Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc nghiệm
8 Bộ đề 08 (Từ câu 71-80) Trắc nghiệm
9 Bộ đề 09 (Từ câu 81-90) Trắc nghiệm
11 Bộ đề 11 (Từ câu 91-100) Trắc nghiệm
12 Bộ đề 12(Từ câu 101-110) Trắc nghiệm
13 Bộ đề 13 (Từ câu 111-120) Trắc nghiệm
14 Bộ đề 14 (Từ câu 121-130) Trắc nghiệm
15 Bộ đề 15 (Từ câu 131-140) Trắc nghiệm
16 Bộ đề 16 (Từ câu 141-150) Trắc nghiệm
17 Bộ đề 17 (Từ câu 151-160) Trắc nghiệm
18 Bộ đề 18 (Từ câu 161-170) Trắc nghiệm
19 Bộ đề 19 (Từ câu 171-180) Trắc nghiệm
20 Bộ đề 20 (Từ câu 181-190) Trắc nghiệm
21 Bộ đề 21 (Từ câu 191-200) Trắc nghiệm

Kế toán sản xuất – 4 bộ đề

STT Kế toán sản xuất Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm

Kế toán quản trị – 8 bộ đề

STT Kế toán quản trị  Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc nghiệm
8 Bộ đề 08 (Từ câu 71-80) Trắc nghiệm

Kiểm toán – 12 bộ đề

STT Kiểm toán Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc nghiệm
8 Bộ đề 08 (Từ câu 71-80) Trắc nghiệm
9 Bộ đề 09 (Từ câu 81-90) Trắc nghiệm
10 Bộ đề 10 (Từ câu 91-100) Trắc nghiệm
11 Bộ đề 11 (Từ câu 101-110) Trắc nghiệm
12 Bộ đề 12 (Từ câu 111-120) Trắc nghiệm

Kế toán công – 9 bộ đề

STT Kế toán công Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc ghiệmn
8 Bộ đề 08 (Từ câu 71-80) Trắc nghiệm
9 Bộ đề 09 (Từ câu 81-90) Trắc nghiệm

Kế toán ngân hàng – 7 bộ đề

STT Kế toán ngân hàng Thực hiện
1 Bộ đề 01 (Từ câu 1-10) Trắc nghiệm
2 Bộ đề 02 (Từ câu 11-20) Trắc nghiệm
3 Bộ đề 03 (Từ câu 21-30) Trắc nghiệm
4 Bộ đề 04 (Từ câu 31-40) Trắc nghiệm
5 Bộ đề 05 (Từ câu 41-50) Trắc nghiệm
6 Bộ đề 06 (Từ câu 51-60) Trắc nghiệm
7 Bộ đề 07 (Từ câu 61-70) Trắc nghiệm