Hưởng thuế suất 0% theo quy định của Luật thuế GTGT

Tháng 4/2016 Công ty tôi ở Nghệ An có ký hợp đồng với 1 Công ty của Lào để thi công, xây dựng nhà máy sản xuất muối tại Lào. Xin hỏi giá trị hợp đồng này của Công ty tôi có được hưởng thuế suất 0% theo quy định của Luật thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì thuế suất 0% được áp dụng đối dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan. Đồng thời tại khoản 2 Điều 9 cũng quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu là phải có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên và nội dung bạn trình bày thì trường hợp của bạn có ký hợp đồng thi công xây dựng công trình tại nước Lào, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định nêu trên thì toàn bộ giá trị công trình theo Hợp đồng của bạn sẽ được hưởng thuế suất 0%.