Kiểm toán – Đề 11 (Câu 101- Câu 110)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là?

 
 
 
 

2. Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ?

 
 
 
 

3. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm?

 
 
 
 

4. Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản kiểm toán, sổ kiểm toán, báo cáo tài chính) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào?

 
 
 
 

5. Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm?

 
 
 
 

6. Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo tài chính…)?

 
 
 
 

7. Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là?

 
 
 
 

8. Khi sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá ngang chủ yếu cần tiến hành so sánh, đối chiếu như thế nào?

 
 
 
 

9. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là 1 trong những phương pháp kiểm toán nào?

 
 
 
 

10. Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào?