Kỹ thuật kiểm tra chi phí bán hàng và quản lý trước kỳ quyết toán thuế

Kỹ thuật kiểm tra chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trước kỳ quyết toán thuế trong 5 phút.

☀ Thủ thuật lập báo cáo chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp theo khoản mục phí và so sánh qua các tháng
☀ Phát hiện nhanh biến động chi phí bằng phương pháp so sánh ngang và sử dụng conditional formating
☀ Báo cáo này nằm trong bộ giải trình bắt buộc khi kiểm tra thuế theo hướng dẫn của Cục thuế.