Lý thuyết

Bên cạnh việc sinh viên đã trang bị những kiến thức chuyên môn về kế toán trong nhà trường, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được tính thực tiễn tại doanh nghiệp. Phần hành lý thuyết này nhằm trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức được đề cập thực tế hơn, chú trọng vào chứng từ thực tế kèm theo và chi tiết cho từng nghiệp vụ một cách cụ thể. Đồng thời, qua các ví dụ đó sẽ giúp sinh viên hiểu và nắm chắc hơn nữa các kiến thức đã được học. Tính thực tế còn được thể hiện thông qua các quy định tài chính hiện hành cho từng mảng nghiệp vụ.

I – Mục đích

 • Hiểu công việc của người làm kế toán khi vào công ty thì cần làm những việc gì
 • Hiểu nhiệm vụ và bản chất của từng phần hành kế toán
 • Biết chi tiết về chứng từ, số sách và nắm bắt chu trình luân chuyển chứng từ
 • Nắm được các nghiệp vụ kinh tế cụ thể, biết được cách lập chứng từ và ghi sổ hàng ngày của công ty
 • Học cách khóa sổ và cách lập báo cáo tài chính.

II – Nội dung

Phần lý thuyết mang tính thực hành xây dựng bao gồm 8 chương sau:

 • Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền
 • Chương 2: Chi phí trả trước và CCDC
 • Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
 • Chương 4: Kế toán bán hàng
 • Chương 5: Kế toán tiền lương
 • Chương 6: Kế toán tài sản cố định
 • Chương 7: Kế toán bán hàng hóa và tiêu thụ thành phẩm
 • Chương 8: Kế toán giá thành sản xuất

III – Cách học

 • Nắm chắc chức năng nhiệm vụ của từng khâu
 • Quy định chi tiết về kết cấu và định khoản kế toán
 • Nắm chắc các loại chứng từ và cách thức ghi chép
 • Từ các kiến thức trên so sánh khi áp dụng nghiệp vụ cụ thể
Tên môn  học
Nguyên lý kế toán Tham gia học
Kế toán tài chính Tham gia học
Kế toán quản trị Tham gia học
Giáo trình thuế Tham gia học