Nguyên lý kế toán – Bộ đề 08 (Từ câu 71->80)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 71. Người sử dụng thông tin KT gián tiếp: cơ quan thuế

 
 
 
 

2. 72. Nợ phải trả phát sinh do

 
 
 
 

3. 73. Chức năng của KT

 
 
 
 

4. 74. Các khoản phải trả người bán là:

 
 
 
 

5. 75. DN đang xây nhà kho, ctrình xây dựng dở dang này là

 
 
 
 

6. 76. Ngvốn trong DN bao gồm các nguồn nào sau đây:

 
 
 
 

7. 77. Các trường hợp sau, trường hợp nào chưa ghi nhận doanh thu:

 
 
 
 

8. 78. Câu phát biểu nào sau đây sai:

 
 
 
 

9. 79. Kế toán là việc:

 
 
 
 

10. 80. KT TC là việc