Tối ưu hóa thuế chuyển nhượng bất động sản

Tối ưu hóa thuế bằng phương pháp “chia tách lợi nhuận (Income shifting)”: Chia tách lợi nhuận sang đối tượng không chịu thuế hoặc chịu thuế suất thấp để đóng thuế thấp hơn