Trường hợp có số thuế đầu vào đang được khấu trừ, nhưng chưa có doanh thu có đủ điều kiện áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ không? Nếu được thì giải quyết như thế nào?

Câu hỏi:
Theo thông tư 219/2013 hướng dẫn về luật thuế GTGT. Tại điểm a, mục 3, điều 12 quy định những cơ sở kinh doanh được tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ: Trường hợp của doanh nghiệp tôi thành lập từ năm 2013, có số thuế đầu vào đang được khấu trừ, nhưng chưa có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì có đủ điều kiện áp dụng phương pháp thuế GTGT khấu trừ không? Nếu không được thì số thuế GTGT còn được khấu trừ của tôi được giải quyết như thế nào?

Trả lời:
Bạn đọc vui lòng kiểm tra lại xem doanh nghiệp (DN) của Bạn đã đăng ký theo mẫu 06 hay chưa, nếu đã đăng ký rồi thì yên tâm tiếp tục áp dụng. Theo Thông tư số 219/2013 thì chỉ những trường hợp DN thành lập mới từ 01/01/2014 trở đi mới phải áp dụng các điều kiện của Thông tư này.

Trường hợp DN của Bạn “quên” không khai theo mẫu 06 để tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ từ 01/2014 thì tự động chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, đương nhiên, số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết đang hạch toán dư nợ tài khoản 133 vào thời điểm cuối năm 2013 thì được mang sang số đầu kỳ của năm 2014. Việc này, Bộ Tài chính đang giao cho Tổng cục Thuế nghiên cứu để tham mưu với Bộ cách xử lý (theo hướng là vẫn được hoàn, hoặc chuyển sang bù trừ với số thuế phát sinh 2014.

(Nguồn: Misa)