Hóa đơn ghi sai giá trị hàng hóa xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Phát hiện hóa đơn ghi sai giá trị hàng hoá; hai bên mua, bán đều khai thuế theo quý nên hoá đơn này đều chưa kê khai thuế. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?
Tháng 7/2017, Công ty tôi có mua hàng và nhận 1 hóa đơn của bên bán giao cho nhưng đến tháng 8 tôi phát hiện hóa đơn ghi sai giá trị hàng hoá; hai bên mua, bán đều khai thuế theo quý nên hoá đơn này đều chưa kê khai thuế. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Ngày 31/08/2017
Trả lời Tổng cục thuế:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế đã phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.