Bài giảng1.5 Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Dưới đây là hướng dẫn khai báo trên phần mềm kế toán Misa sme.net2017

Khai báo Danh mục Khách hàng

Danh mục Khách hàng quản lý thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng.

•Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Lựa chọn đối tượng cần khai báo là khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân.

•Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Nhà cung cấp => thông tin khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục nhà cung cấp.

2. Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những khách hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Khai báo danh mục Nhà cung cấp

Danh mục Nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng. Khai báo danh mục nhà cung cấp Cho phép khai báo thông tin liên quan đến nhà cung cấp như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của nhà cung cấp (nếu có)…

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp.

•Tại màn hình danh sách nhà cung cấp, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Lựa chọn nhà cung cấp cần khai báo Tổ chức hay Cá nhân.

•Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về nhà cung cấp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ với nhà cung cấp.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là nhà cung cấp, vừa là khách hàng, sẽ tích chọn vào phần thông tin Khách hàng => thông tin nhà cung cấp sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàng.

2. Để sửa lại thông tin nhà cung cấp đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Khai báo danh mục Nhân viên

Danh mục Nhân viên quản lý thông tin về nhân viên thuộc các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập các chứng từ kế toán cũng như tính lương hàng tháng cho nhân viên., Cho phép khai báo thông tin về từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

•Tại màn hình danh sách nhân viên, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Khai báo các thông tin về nhân viên => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp nhân viên khai báo vai trò là khách hàng/nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Là khách hàng và Là nhà cung cấp => thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàngdanh mục nhà cung cấp với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân

2. Để sửa lại thông tin nhân viên đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

3. Đối với những nhân viên không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.