Bài giảng2.2 BT – Phương pháp chứng từ kế toán

A. CÂU HỎI ÔN TẬP

1) Trình bày khái niệm chứng từ và các yếu tố của một bản chứng từ?
2) Trình bày nội dung phân loại chứng từ kế toán?

3) Trình bày nội dung công tác kiểm tra chứng từ kế toán?
4) Trình bày nội dung công tác tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán?
5) Trình bày nội dung công tác lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán?

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Công ty Cổ phần Hà Cát
Đ/c: 09 Đoàn Nguyễn Tuấn, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (0563) 545 545
MST: 4100111222, Số TK: 051100003456, NH Vietcombank Quy Nhơn

Bán cho:

Công ty TNHH Hoàng Thiên
Đ/c: 75 Thanh Niên, Tp.Quy Nhơn, T.Bình Định. ĐT: (0563) 847 847
MST: 4100333444, Số TK: 051100006789, NH Vietcombank Quy Nhơn
Hàng hóa bán là Rượu Bàu Đá, Sản lượng bán: 1.000 lít, đơn giá xuất kho: 8.000đ/lít,
đơn giá bán chưa có thuế GTGT 10%: 12.000đ/lít.

Yêu cầu:

1. Hãy lập Hóa đơn GTGT bán hàng tại Công ty Cổ phần Hà Cát
2. Hãy lập Phiếu xuất kho tại Công ty Cổ phần Hà Cát;
3- Hãy lập Biên bản kiểm nghiệm và Phiếu nhập kho tại Công ty TNHH Hoàng Thiên

Biết rằng, các thông tin có liên quan về đối tượng mua hàng và các đối tượng khác có
liên quan đến chứng từ học viên tự giả định