Bài giảng2.28 Thanh toán tiền hàng đợt 1 cho công ty Vicomark

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TIỀN HÀNG ĐỢT 1 CHO CÔNG TY VICOMARK

1. Nghiệp vụ
Ngày 23/10 Công ty AP thanh toán một phần tiền hàng cho công ty Vicomark bằng chuyển khoản số tiền 112.400.000 đ

Dưới đây là hướng dẫn trên phần mềm kế toán Misa sme.net2017

2. Chứng từ gốc

Chứng từ gốc bao gồm: ủy nhiệm chi

 

3. Phân tích nghiệp vụ

Theo nội dung và chứng từ gốc: Đây là nghiệp vụ mua hàng thanh toán một phần tiền hàng bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp.

4. Định khoản

Nợ TK 331: 112.400.000

Có TK 112: 112.400.000