Bài giảng2.7 Chi tiền mua chữ ký số cho Công ty Phần Mềm Tốt

NGHIỆP VỤ: CHI TIỀN MUA CHỮ KÝ SỐ CHO CÔNG TY PHẦN MỀM TỐT

1. NGHIỆP VỤ PHÁT SINH
Ngày 07/10/2016, Công ty mua chữ ký số điện tử của Công ty TNHH MTV Phần Mềm Tốt thanh toán ngay bằng tiền mặt.

2. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Các chứng từ liên quan bao gồm: Hóa đơn GTGT và Phiếu chi.

Hóa đơn GTGT số 0001048:


Phiếu chi:

3. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ
Theo chứng từ kế toán, đây là nghiệp vụ mua thiết bị phục vụ công tác quản lý ( chữ ký điện tử) và sử dụng trong dài hạn ( ba năm). Tuy nhiên, do giá trị nhỏ nên kế toán có thể đưa trực tiếp vào chi phí của bộ phận quản lý.

4. HẠCH TOÁN

Kế toán hạch toán theo bút toán sau:
Nợ TK 6428: 2.130.000 đ
Nợ TK 1331: 213.000 đ
Có TK 111: 2.343.000 đ

5. THAM KHẢO THÔNG TIN MỞ RỘNG

Hạch toán nghiệp vụ mua chữ ký số

TH1: Nếu giá trị của chi phí nhỏ và đơn vị muốn phân bổ một lần thì bạn đưa vào tài khoản 642.
Định khoản:
N642/C111,112,331….
N133/C111,112,331…

TH2: Nếu giá trị của chi phí lớn và cần phải phân bổ nhiều kì thì bạn hạch toán như sau:
N142,242/C111,112,331…
N133/C111,112,331…
Đồng thời bạn cần xem phân bổ bao nhiêu kì để hàng tháng tính chi phí phân bổ cho mỗi tháng:
N642/C142,242: giá trị phân bổ 1 kì
Lưu ý: Đối vưới TH2 bạn có thể khai báo đâynhư là một công cụ dụng cụ để được phân bổ tự động hàng tháng cho tiện theo dõi