Bài giảng6.4 Hướng dẫn đánh lại số chứng từ

Đánh lại số chứng từ

Cho phép sắp xếp lại số thứ tự của các chứng từ phát sinh trong kỳ theo một trật tự nhật định, thuận tiện cho trong việc quản trị dữ liệu.

Cách thao tác

1.Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Đánh lại số chứng từ:

•Chọn khoảng thời gian để sắp xếp chứng từ

•Chọn loại chứng từ cần sắp xếp tại mục Loại chứng từ

•Nhấn Lấy dữ liệu

2.Thiết lập định dạng cho chứng từ cần sắp xếp bao gồm: Giá trị tiền tố, Giá trị bắt đầu phần số, Tổng số ký tự phần số, Hậu tố

•Nhấn vào “đánh lại số chứng từ” chương trình sẽ tự động sắp xếp lại số chứng từ theo các điều kiện đã thiết lâp

•Nhấn Cất chương trình sẽ tự động đổi số thứ tự của chứng từ theo số chứng từ mới được thiết lập