Bài giảng6.5 Hướng dẫn quản lý người dùng

Quản lý người dùng

Quản lý danh sách các kế toán được phép đăng nhập và sử dụng phần mềm.

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng sau:

1.Khai báo từng người dùng

cho phép khai báo thông tin về kế toán được phép đăng nhập sử dụng phần mềm.

Cách thao tác

•Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Khai báo các thông tin chi tiết về người dùng:

Trên tab Thông tin chung: khai báo các thông tin về họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu và hệ thống sổ được phép làm việc (áp dụng với những dữ liệu sử dụng 2 hệ thống sổ):

Trên tab Liên hệ: khai báo các thông tin về địa chỉ, điện thoại, email:

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Đối với dữ liệu lựa chọn làm việc trên cả hai hệ thống sổ (có tích chọn Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung), nếu trên tab Thông tin chung tích chọn Làm việc với sổ quản trị => khi thực hiện chức năng Chọn chi nhánh làm việc, sẽ chỉ tích chọn được thông tin là Sổ quản trị và ngược lại.

2.Chọn vai trò cho người dùng

Cho phép chọn các vai trò đã được khai báo trên menu Hệ thống\Vai trò và quyền hạn cho từng người dùng.

•Chọn người dùng trên màn hình danh sách người dùng, sau đó trên tab Vai trò, nhấn chức năng Chọn:

•Tích chọn các vai trò cho người dùng, sau đó thực hiện phân quyền chi nhánh quản lý cho vai trò => việc phân quyền chi nhánh chỉ thực hiện được trên các dữ liệu có lựa chọn hạch toán đa chi nhánh (tích chọn Có chi nhánh trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung):

•Sau khi chọn vai trò và phân quyền chi nhánh xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn thay đổi vai trò hoặc chi nhánh làm việc của người dùng đã được thiết lập trước đó, nhấn chức năng Chọn, sau đó thực hiện tích/bỏ tích các vai trò hoặc chi nhánh làm việc.

2. Trường hợp muốn xoá nhanh vai trò cho người dùng, sử dụng chức năng Loại bỏ trên tab Vai trò.

3. Riêng với người dùng có tên đăng nhập là ADMIN, sẽ không được phép chọn hoặc loại bỏ vai trò ADMIN mặc định mang đi của hệ thống.