Bài giảng7.2 Hướng dẫn in bảng cân đối số phát sinh

In bảng cân đối số phát sinh:

Để in bảng cân đối số phát sinh các bạn vào Báo cáo/ Tổng hợp/  Nhấp đôi chuột  vào dòng Bảng cân đối tài khoản / chọn tham số báo cáo/ Đống ý

Bấm IN để in trực tiếp ra báo cáo , bấm Xuất Khẩu để Xuất ra file Excel, Word