Bài giảng7.3 Hướng dẫn in sổ cái các tài khoản

In sổ cái các tài khoản

Dựa vào Bảng cân đối phát sinh có n hững tài khoản nào thì ta sẽ in sổ cái những tài khoản đó . Nếu tài khoản nào có phát sinh tài khoản chi tiết thì in sổ cái của tài khoản chi tiết không cần in sổ cái của tài khoản mẹ

Để in sổ cái tài khoản vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Nhấp đôi chuột vào dòng sổ cái ( Hình thức Nhật ký chung) / Chọn tham số báo cáo (kỳ báo cáo, sổ cái tài khoản muốn in) / Đồng ý

Màn hình xuất hiện ra như sau: Ấn in để IN trực tiếp ra sổ cái tất cả các tài khoản đã chọn bấm Xuất Khẩu để xuất ra file Excel , Word..

Bấm dấu mũi tên để xem trang tiếp theo