Bài giảng7.4 Hướng dẫn in sổ chi tiết

Hướng dẫn in sổ chi tiết

1.Sổ quỹ tiền mặt

Vào Báo cáo /Quỹ /nhấp đôi chuột vào dòng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt / chọn tham số báo cáo (Tài khoản, Loại tiền, Kỳ báo cáo) / Đồng ý

Màn hình hiện ra như sau:

Các bạn nhấn IN để in trực tiếp ra sổ, bấm Xuất khẩu để xuất ra file Xcel , word…

2. Sổ tiền gửi ngân hàng

Vào Báo cáo / Ngân hàng / Nhấp đôi chuột vào dòng sổ tiền gửi ngân hàng / chọn tham số báo cáo ( Kỳ báo cáo, Tài khoản, Loại tiền, TK ngân hàng) / Đồng ý

Hiện ra bảng sau:

Các bạn nhấn IN để in trực tiếp ra sổ, bấm xuất khẩu để xuất ra file Xcel , Word

3. Sổ tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Vào Báo cáo / Bán hàng / Nhấp đôi chuột vào dòng Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng/ chọn Tham số báo cáo ( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Tài khoản, Loại tiền, Nhóm khách hàng) / Tích chọn tất cả khách hàng / Đồng ý

Thao tác INXuất khẩu tương tự như cách làm ở các sổ trên

4. Sổ chi tiết công nợ phải thu khách hàng

Vào Báo cáo / Bán hàng / Nhấp đôi chuột vào dòng Chi tiết công nợ phải thu khách hàng / chọn tham số báo cáo ( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Tài khoản , Loại tiền, Nhóm khách hàng) / Tích chọn tất cả các khách hàng / Đồng ý

Thao tác INXuất khẩu tương tự như cách làm ở các sổ trên

5. Sổ tổng hợp công nợ phải trả

Vào Báo cáo/ Mua hàng / Nhấp đôi chuột vào dòng Tổng hợp công nợ phải trả / Chọn tham số báo cáo( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Loại tiền, Nhóm NCC) / Tích chọn tất cả các NCC / Đồng ý

Thao tác INXuất khẩu tương tự như cách làm ở các sổ trên

6. Sổ chi tiết công nợ phải trả

Vào Báo cáo/ Mua hàng / Nhấp đôi chuột vào dòng Chi tiết công nợ phải trả NCC/ Chọn Tham số báo cáo( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Loại tiền, Nhóm NCC) / Tích chọn tất cả các NCC / Đồng ý

Thao tác INXuất khẩu tương tự như cách làm ở các sổ trên