Bài giảng7.5 Hướng dẫn in các sổ sách khác

In các sổ sách khác

  1. Tổng hợp tồn kho

Vào Báo cáo / Kho / Nhấp đôi chuột vào dòng Tổng hợp tồn kho / Chọn Tham số báo cáo( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Đơn vị tính chính, Nhóm VTHH) / Tích chọn mã kho / Đồng ý

Màn hình hiện ra:

Các bạn nhấn IN để in trực tiếp ra sổ, bấm Xuất khẩu để xuất ra file Xcel , word…

2. Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

Vào Báo cáo / Kho / Nhấp đôi chuột vào dòng sổ chi tiết vật tư hàng hóa/ Chọn Tham số báo cáo( Thống kê theo, Kỳ báo cáo, Đơn vị tính chính, Nhóm VTHH) / Tích tất cả mã hàng / Đồng ý

Các thao tác In, Xuất khẩu các bạn làm tương tự như các sổ trên

3. Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

Vào Báo cáo / Công cụ dụng cụ / Nhấp đôi chuột vào dòng Bảng tính phân bổ CCDC/ Chọn Tham số báo cáo/ Đồng ý

Các thao tác In, Xuất khẩu các bạn làm tương tự như các sổ trên

4. Sổ tài sản cố định

Vào Báo cáo / Tài sản cố định / Nhấp đôi chuột vào dòng Sổ tài sản cố định / Chọn Tham số báo cáo / Đồng ý

Các thao tác In, Xuất khẩu các bạn làm tương tự như các sổ trên