Bài giảng7.6 Hướng dẫn in bộ báo cáo tài chính

1.In báo cáo tài chính

Vào Báo cáo / Báo cáo tài chính / Nhấp đôi chuột vào dòng Bảng cân đối kế toán / chọn tham số báo cáo / Đồng ý

Chọn Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Màn hình hiện ra:

Các bạn nhấn In để in sổ sách, nhấn Xuất khẩu ra excel, word…

2. In thuyết minh báo cáo tài chính

Vào Báo cáo / Báo cáo tài chính / Nhấp đôi chuột vào dòng Thuyết minh báo cáo tài chính / chọn tham số báo cáo / Đồng ý

Màn hình hiện ra

Các bạn nhấn In để in sổ sách, nhấn Xuất khẩu ra excel, word…