Bài giảng7.7 Hướng dẫn in chứng từ kế toán

In chứng từ kế toán

Một bộ chứng từ kế toán bao gồm chứng từ kế toán và chứng từ gốc, chứng từ kế toán sẽ được sắp xếp trước và chứng từ gốc xếp sau.

Sau đây là cách in chứng từ kế toán:

  1. Phiếu thu, phiếu chi

Vào quỹ / Thu, chi tiền / chọn kỳ / lấy dữ liệu / Phần mềm hiện ra danh sách phiếu thu, phiếu chi trong kỳ báo muốn xem.

Màn hình hiện ra:

Muốn In chứng từ các bạn nhấn đôi vào chứng từ đó bấm IN

Màn hình hiện ra:

Muốn in thu, chi toán bộ trong tháng, quý , năm các bạn nhấp đôi vào 1 chứng từ bất kỳ trong nghiệp vụ / Nhấn vào dấu mũi tên ngay biểu tượng máy in / tùy chọn in

Chọn In theo lô / Thực hiện

Các chứng ở phân hệ khác các bạn thực hiện tương tự