Chi phí dạy nghề cho lao động nữ có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Câu hỏi: Vậy khoản chi đào tạo nghề mới này cho chị em có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Công ty tôi là đơn vị chuyên may gia công xuất khẩu các sản phẩm may mặc cho nước ngoài nên sử dụng đến hơn 90% là lao động nữ. Thời gian gần dây, do hợp đồng giảm sút do đó dư thừa lao động. Công ty dự kiến mở thêm dây chuyền dệt thảm và cử một số chị em công nhân đi đào tạo về nghề mới này. Vậy khoản chi đào tạo nghề mới này cho chị em có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Ngày 06/09/2017

Trả lời Tổng cục thuế:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, khoản chi của Công ty bạn nếu là đào tạo nghề cho lao động nữ để phát triển thêm ngành nghề mới cho Công ty thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.