Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của chúng tôi trở thành một trong các đơn vị đào tạo chuyên ngành kế toán uy tin trong nước, hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới. Trong giai đoạn này, các lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh là:

  1. Phát triển nội dung mang tính thực tiễn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  2. Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  3. Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  4. Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý kiến thức – sự thay đổi linh hoạt
  5. Đa dạng nội dung đào tạo, đồng thời quản lý một cách hiệu quả.
  6. Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ giảng viên.
  7. Học viên: Đáp ứng sự thỏa mãn của người học về chất lượng nội dung và đem lại hiệu quả .

Quản trị – Công nghệ:

  • Có cơ cấu, quản trị và áp dụng công nghệ tiên tiến
  • Xây dựng môi trường làm việc mà tại đó mọi người có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung
  • Tiến tới khẳng định được vị thế, uy tín trong nước và quốc tế