Công ty mới thành lập dự án đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì có được hoàn thuế GTGT cho hoạt động đầu tư này hay không?

Câu hỏi:
Công ty tôi mới thành lập từ dự án đầu tư với thời gian đầu tư là 03 năm, chưa đi vào hoạt động. Xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế GTGT cho hoạt động đầu tư này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)