Doanh thu của các dịch vụ cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Công ty tôi cung cấp các dịch vụ cho một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài như dịch vụ thanh toán qua mạng, dịch vụ hội nghị, quảng cáo, dụ lịch lữ hành… tại Việt Nam. Xin hỏi doanh thu của các dịch vụ này có được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì: Các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;
Dịch vụ thanh toán qua mạng;
Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu thu được từ các dịch vụ cung cấp cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam của Công ty bạn phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.