Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thư như thế nào?

 

DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT đầu vào, phải nộp theo phương pháp trực tiếp như thế nào?
1. Cách hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp trực tiếp:
– Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ không được khấu trừ (Tức là không được hạch toán vào TK 133) -> Mà đưa vào nguyên giá của hàng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ mua vào hoặc được đưa vào chi phí để tính thuế TNDN
(Chi tiết các bạn có thể xem tại khoản 9 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 Thông tư 200)

VD: DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp đi mua hàng hóa, dịch vụ của DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ -> Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ có thuế GTGT, các bạn hạch toán như sau:
Cụ thể: Có hóa đơn GTGT đầu vào:
– Giá trị hàng hóa là 15.000.000
– Tiền thuế GTGT: 1.500.000.
– Tổng tiền phải thanh toán: 16.500.000
Hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp:
Nợ TK – 156, 152, 153 …(Hoặc TK 211 nếu là TSCĐ): 16.500.000 (Tổng tiền phải thanh toán).
Có TK – 111, 112, 331…(Tổng tiền phải thanh toán)

2. Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp theo pp trực tiếp:

– Khi xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn bán hàng, dựa vào hóa đơn bán hàng các bạn hạch toán theo 2 phương pháp sau:
Phương pháp 1: Nếu tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn;
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331 – (Số tiền thuế GTGT phải nộp)
– Khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 – (Số tiền Thuế GTGT phải nộp)
Có các TK 111, 112.
Phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
– Ghi nhận doanh thu:
Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị thanh toán)

Có TK – 511 (Giá bao gồm cả thuế GTGT)
– Định kỳ khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán ghi giảm doanh thu, thu nhập tương ứng:
Nợ các TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế GTGT phải nộp)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Khi nộp thuế GTGT:
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
Có các TK 111, 112.