Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2015 của công ty gồm những loại hồ sơ gì?

Câu hỏi:
Công ty tôi mới thành lập tháng 1 năm 2015, bây giờ đến kỳ khai thuế Quý I/2015, tôi nghe nói từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế có sự thay đổi, vậy xin hỏi hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2015 của công ty gồm những loại hồ sơ gì?
Trả lời:
Tại điểm điều 2 thông tư 26 năm 2015 của Bô Tài chính có quy định hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế bao gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT tờ khai thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này .Công ty bạn không phải gửi kèm bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra. Ngoài ra nếu Công ty bạn có hoạt động bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản hoặc có số thuế phân bổ cho cơ sở sản xuất trực thuộc thì khi gửi tờ khai, gửi kèm theo các phụ lục tương ứng theo mẫu quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Tất cả các mẫu biểu khai thuế cơ quan thuế đã có trên ứng dụng HTKK hoặc IHTKK để hỗ trợ người nôp thuế thực hiện khai tờ khai thuế. Công ty bạn thực hiện đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan thuế và sử dụng các ứng dụng này để kê khai.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)