Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT đối với DN khai thuế GTGT theo PPKT không?

Hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế GTGT đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều kế toán quan tâm hôm nay chúng tôi xin trình bày rõ về vấn đề này giúp các bạn có thể tự tin giải quyết khi gặp phải
– DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa, dịch vụ của những Công ty kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp, các bạn nhận được hóa đơn đầu vào là những hóa đơn bán hàng (không phải là hóa đơn GTGT).
– Những hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì không phải kê khai thuế GTGT. Chỉ được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN
Theo Công văn 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường, cụ thể như sau:
hóa đơn bán hàng có phải kê khai thuế không
– Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) thì Công ty không kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT. Hoá đơn này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.
Theo Công văn Số 3430/TCT-KK ngày 21/8/2014 của Bộ tài chính về việc kê khai hóa đơn bán hàng.
1. Về việc hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn bán hàng thông thường:
– Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Chu ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.4.1 cũng đã bỏ các phụ lục 01-1, 01-2, nên các bạn không cần phải kê khai nữa
– Hoặc các bạn có thể kê khai trực tiếp vào Chỉ tiêu 23 trên Tờ khai 01/GTGT