Hoàn thuế GTGT

Công ty tôi thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 2/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 800 triệu. Xin hỏi doanh nghiệp tôi có được lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì thì: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế quý 3 năm 2016 nếu đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.