Khách hàng không lấy hóa đơn GTGT có phải xuất không?

Câu hỏi: Công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng mua hàng không lấy hoá đơn và không cung cấp tên, địa chỉ và có giá trị từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng người?
Công ty tôi kinh doanh bán lẻ hàng hóa thường có giá trị từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng người mua hàng không lấy hoá đơn và không cung cấp tên, địa chỉ. Xin hỏi, công ty tôi có phải xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng đó không?

Ngày 31/08/2017
Trả lời Tổng cục thuế :
Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Mở rộng:
Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không phải lập hóa đơn

Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

– Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

– Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.

– Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.
– Cuối mỗi ngày, các bạn phải lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.