Tài sản xây dựng trên đất có được tính vào CP được trừ

Câu hỏi: Phần tài sản xây dựng trên đất có được trích khấu hao không và phải có điều kiện gì để khoản khấu hao đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?
Năm 2017, Công ty tôi ký hợp đồng mượn 1 mảnh đất trống của 1 cổ đông trong công ty với thời hạn là 10 năm, trong hợp đồng có quy định Công ty được quyền xây dựng văn phòng trên đất để phục vụ mục đích kinh doanh. Hiện tại Công ty tôi đang dự kiến xây dựng trụ sở văn phòng trên mảnh đất đó. Xin hỏi phần tài sản xây dựng trên đất đó có được trích khấu hao không và phải có điều kiện gì để khoản khấu hao đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ?

Ngày 31/07/2017
Trả lời Tổng cục thuế:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính nếu đáp ứng đủ điều kiện như:
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng; Có hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp. Đồng thời công trình này phải được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định