Kế toán công đề 01 (Từ câu 1-10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 1: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)?

 
 
 
 

2. 2: Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN

 
 
 
 

3. 3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

 
 
 
 

4. 4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi

 
 
 
 

5. 5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 6: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

 
 
 
 

7. 7: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

 
 
 
 

8. 8: Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

 
 
 
 

9. 9: Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

10. 10: Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng: