Kế toán công đề 04 (Từ câu 31-40)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vao sổ kế toán được thực hiện:

 
 
 
 

2. 32: Cuối kỳ kế toán năm phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ do ngân sách cấp dùng cho hoạt động sự nghiệp vào:

 
 
 
 

3. 33: Những chứng từ sau chứng từ nào không sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu:

 
 
 
 

4. 34: Số phải thu về bán sản phẩm hàng hoá cung cấp dịch vụ được kế toán ghi vào:

 
 
 
 

5. 35: Khi kiểm kê phát hiện thiếu nguyên vật liệu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý được kế toán ghi vào:

 
 
 
 

6. 36: Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ sau:

 
 
 
 

7. 37: Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào:

 
 
 
 

8. 38: Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi vào:

 
 
 
 

9. 39: Tài khoản 313 “cho vay” được sử dụng để hạch toán các khoản sau:

 
 
 
 

10. 40: Khi xuất quỹ TM tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng: