Kế toán công đề 05 (Từ câu 41-50)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 41: Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay chưa trả nợ không gia hạn nợ thì khoản nợ vay được chuyển sang nợ quá hạn kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

2. 42: Các khoản thiệt hại về vốn cho vay kế toán ghi:

 
 
 
 

3. 43: Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

4. 44: Mua chịu nguyên vật liệu dùng ngay cho hoạt động SXKD kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

5. 45: Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào:

 
 
 
 

6. 46: Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh kế toán ghi vào:

 
 
 
 

7. 47: BHXH phải trợ cấp cho công chức viên chức được:

 
 
 
 

8. 48: Khi đơn vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được:

 
 
 
 

9. 49: Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi:

 
 
 
 

10. 50: Trong những chứng từ sau chứng từnào không dùng để kế toán các khoản phải nộp theo lương: