Kế toán công đề 06 (Từ câu 51-60)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 51: Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ sau:

 
 
 
 

2. 52: Chuyển tiền gửi Kho bạc nộp BHXH, KPCĐ, mua thẻ BHYT kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

3. 53: Nguồn kinh phí hoạt động trong các đơn vị HCSN gồm:

 
 
 
 

4. 54: Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 55: Đơn vị được kho bạc cho tạm ứng kinh phí bằng TM kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 56: Cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên để hình thành các quỹ của đơn vị kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

7. 57: Các BCTC sau báo cáo nào không thuộc BCTC của đơn vị HCSN:

 
 
 
 

8. 58: Thời hạn nộp BCTC quý của đơn vị kế toán cấp I là:

 
 
 
 

9. 59: Kỳ hạn lập BCTC của các đơn vị HCSN, tổ chức có sử dụng NSNN là:

 
 
 
 

10. 60: Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt số tiền: 800.000