Kế toán công đề 08 (Từ câu 71-80)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 71: Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trả nợ người bán:10.000

 
 
 
 

2. 72: Xuất kho vật liệu dùng cho hoạt động thường xuyên: 20.000

 
 
 
 

3. 73: Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000

 
 
 
 

4. 74: Đơn vị mua 1 TSCĐ HH, nguyên gia chưa có thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đã thanh toán bằng TGNH, tài sản này được đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án:

 
 
 
 

5. 75: Đơn vị thanh lý 1 TSCĐ HH nguyên gia 37.000 giá trị hao mòn luỹ kế 34.000, TS này do ngân sách cấp:

 
 
 
 

6. 76: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên gia 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000

 
 
 
 

7. 77: Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000

 
 
 
 

8. 78: Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000

 
 
 
 

9. 79: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000

 
 
 
 

10. 80: BHXH phải trả cho viên chức theo chế độ