Kế toán công đề 09 (Từ câu 81-90)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 81: Khấu trừ 5% BHXH, 1% BHYT trên tiền lương phải trả trong tháng là 40.000

 
 
 
 

2. 82: Số chi học bổng sinh viên: 80.000 được ghi chi hoạt động

 
 
 
 

3. 83: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300

 
 
 
 

4. 84: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000

 
 
 
 

5. _85: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000

 
 
 
 

6. Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000

 
 
 
 

7. _87: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000

 
 
 
 

8. 88: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000

 
 
 
 

9. 89: Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000

 
 
 
 

10. 90: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000