Kế toán doanh nghiệp 14 – Đề 01 (Câu 121- Câu 130)

1. 121.Đơn vị trả lương nghỉ phép, kế toán ghi;

 
 
 
 

2. 122: Yếu tố chi phí nào KHÔNG thuộc các yếu tố chi phí khi phân loại chi phí sản xuất dựa vào nội dung và tính chất của chi phi

 
 
 
 

3. 123: Khi phân loại chi phí sản xuất theo công dụng và mục đích, chi phí sản xuất được chia thành chi phí nào.

 
 
 
 

4. 124: Để xác định được đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, cần phải dựa vào các đặc điểm và căn cứ nào.

 
 
 
 

5. 125: Để tập hợp được chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kế toán có thể áp dụng các phương pháp nào?

 
 
 
 

6. 126: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp phân bổ cho đối tượng thứ i tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

7. 127: Để tập hợp được chi phí nhân công trực tiếp, kế toán thường áp dụng phương pháp nào:

 
 
 
 

8. 128: Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ như thế nào cho các đối tượng chịu chi phí.

 
 
 
 

9. 129: Đối với chi phí sản xuất chung cố định, trường hợp mức sản xuất sản phẩm thực tế thấp hơn công suất bình thường, số chi phí sản xuất chung cố định được kế toán hạch toán vào đâu:

 
 
 
 

10. 130: Để tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp, kế toán có thể áp dụng phương pháp nào trong các phương pháp dưới đây:

 
 
 
 

Question 1 of 10