Kế toán doanh nghiệp – Bộ đề 01 (Từ câu 1->10)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 1: Khi phân loại nguyên vật liệu, kế toán KHÔNG sử dụng tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

2. 2: Tiêu thức phân loại nào trong các tiêu thức phân loại sau đây KHÔNG thuộc tiêu thức phân loại nguyên liệu, vật liệu:

 
 
 
 

3. 3: Khi phân loại nguyên liệu, vật liệu, kế toán sử dụng tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

4. 4: Khi phân loại công cụ dụng cụ, kế toán KHÔNG sử dụng tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

5. 5: Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức nào KHÔNG được sử dụng để phân loại công cụ, dụng cụ:

 
 
 
 

6. 6: Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

7. 7: Để phân loại công cụ, dụng cụ, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

8. 8: Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức phân loại nào KHÔNG được dùng để phân loại hàng hoá:

 
 
 
 

9. 9: Để phân loại hàng hoá, kế toán sử dụng những tiêu thức phân loại nào:

 
 
 
 

10. 10: Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, vật tư hàng hoá phải được dánh giá theo giá gốc. Vậy trong các chi phí dưới đây, chi phí nào KHÔNG được tính vào giá gốc của vật tư hàng hoá: