Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 06 (Từ câu 51-60)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 51: Dựa vào biên bản kiểm kê, khi chưa rõ nguyên nhân thừa nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 52: Dựa vào biên bản kiểm kê, đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thừa đã được Hội đồng xử lý ghi tăng vốn và ghi giảm chi phí QLDN, kế toán ghi:

 
 
 
 

3. 53: Dựa vào biên bản kiểm kê, đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thiếu đã được Hội đồng xử lý, người chịu trách nhiệm vật chất phải bồi thường, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 54: Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch tăng thêm, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 55: Đơn vị đánh giá vật tư, trường hợp phát sinh chênh lệch giảm, kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 56: Để ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó KHÔNG cần thoả mãn tiêu chuẩn này:

 
 
 
 

7. 57: Để được ghi nhận là TSCĐ hữu hình, nó cần thoả mãn tiêu chuẩn nào:

 
 
 
 

8. 58: Yếu tố nào dưới đây KHÔNG được sử dụng để ghi nhận TSCĐ vô hình:

 
 
 
 

9. 59: Để nhận biết được TSCĐ hữu hình, cần các yếu tố nào:

 
 
 
 

10. 60: Yếu tố nào dưới đây được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình: