Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 09 (Từ câu 81-90)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 81: Đối với TSCĐ vô hình được hình thành trong nội bộ Doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai, chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 82: Khi thanh lý TSCĐ hữu hình, kế toán phản ánh chi phí phát sinh bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:

 
 
 
 

3. 83: Đơn vị thu được tiền mặt do thanh toán thanh lý TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:(thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

 
 
 
 

4. 84: Đơn vị thanh lý TSCĐ hữu hình, kế toán phản ánh nguyên giá, giá trị còn lại như sau:

 
 
 
 

5. 85: Giá trị phải tính khấu hao của TSCĐ KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

6. 86: Kế toán KHÔNG sử dụng phương pháp nào để tính khấu hao TSCĐ

 
 
 
 

7. 87.Theo chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho, giá gốc của vật tư hàng hoá gồm những chi phí nào:

 
 
 
 

8. 88.Việc đánh giá vật tư, hàng hoá KHÔNG tiến hành theo thời điểm nào:

 
 
 
 

9. 89. Khi đánh giá hàng hoá, vật tư, kế toán KHÔNG tiến hành đánh giá vào thời điểm nào trong các thời điểm sau:

 
 
 
 

10. 90. Việc đánh giá vật tư, háng hoá được tiến hành vào thời điểm nào: