Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 10 (Từ câu 91-100)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 91: Khi sửa chữa lớn hoàn thành, quyết toán được duyệt, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 92: Khi trích trước chi phí để sửa chữa lớn TSCĐ, nếu số trích trước nhỏ hơn chi phí thực tế phát sinh, kế toán tính vào chi phí phần chênh lệch đó và ghi:

 
 
 
 

3. 93: Khi trích trước chi phí để sửa chữa lớn TSCĐ, nếu số trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 94: Đơn vị không trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, sau khi tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế công trình sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 95: Đơn vị xác định số phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ, kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 96: Đơn vị thuê ngoài sửa chữa lớn TSCD, dựa vào hợp đồng sửa chữa và biên bản giao nhận sửa chữa TSCĐ hoàn thành, số tiền phải trả cho người nhận thầu, kế toán ghi:

 
 
 
 

7. 97: Để được ghi nhận là bất động sản đầu tư, tài sản phải thoả mãn điều kiện nào?

 
 
 
 

8. 98: Đơn vị mua BĐSĐT trả bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi:

 
 
 
 

9. 99: Đơn vị mua BĐSĐT theo phương thức trả chậm kế toán ghi:

 
 
 
 

10. 100: Định kỳ đơn vị tính và phân bổ số lãi trả chậm: