Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 11 (Từ câu 101-110)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 101: Khi giai đoạn đầu tư XDCB hoàn thành bàn giao chuyển tài sản đầu tư thành BĐS, căn cứ biên bản bàn giao, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 102: Đơn bị bán (thanh lý) BĐSĐT, kế toán ghi:

 
 
 
 

3. 103: Đơn bi bán BĐSĐT, kế toán phản ánh doanh thu như sau:

 
 
 
 

4. 104: Chi phí bán, thanh lý BĐSĐT, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 105: Đơn vị bán, thanh lý BĐSĐT theo phương thức trả chậm, trả góp, chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả ngay, thuế GTGT được kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 106: Định kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu tiền lãi bán BĐSĐT như sau:

 
 
 
 

7. 107: Đơn vị quyết định sửa chữa, cải tạo nâng cấp BĐSĐT để bán, kế toán ghi: (Trường hợp giảm BĐSĐT do chuyển thành hàng tồn kho):

 
 
 
 

8. 108: Chi phí sửa chữa nâng cấp BĐSĐT để bán, kế toán ghi:

 
 
 
 

9. 109: Một đơn vị sản xuất kinh doanh có thể áp dụng hình thức tiền công nào để trả lương cho người lao động:

 
 
 
 

10. 110: Tiền công theo sản phẩm không bao gồm tiền công nào: