Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 12 (Từ câu 111-120)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 111: Tiền công theo sản phẩm bao gồm loại tiền công nào:

 
 
 
 

2. 112: Tiền công khoán không bao gồm loại tiền công nào?

 
 
 
 

3. 113: Khi tính tiền công phải trả cho các đối tượng trong kỳ, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 114: Khi trích BHXH< BHYT, KPCĐ hàng kỳ phải trả cho các đối tượng, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 115: Đơn vị tính tiền thưởng phải trả cho người lao động, kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 116: Phản ánh khoản BHXH phải trả cho người lao động, kế toán ghi:

 
 
 
 

7. 117: Đơn vị dùng sản phẩm để thanh toán lương cho người lao động, khi xuất kho thành phẩm, hàng hoá để trả, kế toán ghi:

 
 
 
 

8. 118: Đơn vị dùng sản phẩm để thanh toán lương cho người lao động, kế toán phản ánh doanh thu nội bộ như sau:

 
 
 
 

9. 119: Đơn vị thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, kê toán ghi;

 
 
 
 

10. 120: Đơn vị xác định số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả, kế toán ghi: