Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 16 (Từ câu 141-150)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 141: Theo công thức tính thì tổng giá thành sản phẩm (Công việc, dịch vụ) tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau:

 
 
 
 

2. 142: Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành sản phẩm không bao gồm các loại giá thành nào:

 
 
 
 

3. 143: Khi phân loại theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành, giá thành của DNSXCN không bao gồm các loại giá thành nào.

 
 
 
 

4. 144: Khi phân loại giá thành, tuỳ thuộc vào phạm vi và mục đính của việc tính giá thành, giá thành sản phẩm bao gồm loại giá thành nào:

 
 
 
 

5. 145: Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành phải tiến hành theo các bước nào:

 
 
 
 

6. 146: Để tính được giá thành sản phẩm, trình tự tính giá thành không bao gồm bước công việc nào:

 
 
 
 

7. 147: Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm không tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

8. 148: Theo phương pháp tính giá thành giản đơn, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

9. 149: Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

10. 150: Khi tính giá thành theo định mức, Tổng giá thành sản phẩm tuỳ thuộc vào yếu tố nào: