Kế toán doanh nghiệp Bộ đề 19 (Từ câu 171-180)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 171: Đơn vị gửi hàng cho người mua theo hợp đồng kinh tế, người mua chấp nhận trả, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:

 
 
 
 

2. 172: Đơn vị nhận được quyết định trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi:

 
 
 
 

3. 173: Đơn vị nhận được trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 174: Đơn vị xuất bán hàng nhận đại lý, hưởng hoa hồng, căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 175: Khi xác định hoa hồng đơn vị được hưởng do bán hàng nhận đại diện lý, kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 176: Yếu tố nào trong các yếu tố dưới dây KHÔNG làm giảm doanh thu bán hàng và cung câp dịch vụ:

 
 
 
 

7. 177: ở đơn vị bán, trường hợp nào phát sinh chiết khấu thương mại:

 
 
 
 

8. 178: Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm yếu tố nào:

 
 
 
 

9. 179: Trong kỳ, khi phát sinh chiết khấu thương mại, kế toán ghi:

 
 
 
 

10. 180: Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thương mại đã chấp thuận hoặc đã thanh toán cho người mua, kế toán ghi: