Kế toán ngân hàng Bộ đề 04 (Từ câu 31-40)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 31: Về mặt thời điểm phát hành và về mặt tiền vốn của doanh nghiệp, thanh toán uỷ nhiệm thu khác thanh toán thư tín dụng như thế nào?

 
 
 
 

2. 32: Séc chuyển tiền khác séc chuyển khoản ở những điểm nào?

 
 
 
 

3. 33: Về hình thức séc chuyển khoản khác séc tiền mặt như thế nào?

 
 
 
 

4. 34: Về công dụng, séc chuyển khoản khác séc tiền mặt như thế nào?

 
 
 
 

5. 35: Về thủ tục phát hành séc chuyển tiền và séc chuyển khoản có những điểm chủ yếu nào khác nhau?

 
 
 
 

6. 36: Séc chuyển khoản khác séc bảo chi như thế nào?

 
 
 
 

7. 37: Về thời điểm phát hành và thời điểm thanh toán cho người thụ hưởng, ủy nhiệm chi khác thư tín dụng như thế nào?

 
 
 
 

8. 38: Đối với ngân hàng nếu mà chậm trể trong quá trình thanh toán séc gây thiệt hại cho khách hàng thì số tiền mà ngân hàng phải bồi thường cho khách hàng được tính như thế nào?

 
 
 
 

9. 39: Người phát hành séc không được phép thấu chi, khi phát hành séc mà trên tài khoản tiền gửi không có số dư, Ngân hàng làm gì để thanh toán séc cho người thụ hưởng?

 
 
 
 

10. 40: Một doanh nghiệp được phép thấu chi có hợp đồng với ngân hàng, khi phát hành Séc quá số dư thì ngân hàng xử lý thế nào?